بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.
اعتصاب غذای بیش از ۷۰۰ زندانی در زندان ارومیه

اعتصاب غذای بیش از ۷۰۰ زندانی در زندان ارومیه

اعتصاب غذای بیش از ۷۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه
بدنبال خودکشی یکی از زندانیان در زندان ارومیه در روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه

بیش از ۷۰۰ تن از زندانیان بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه ؛ اعتصاب غذا کردند.
محمد آهوپا؛ فرزند محمود اهل روستای کریم آباد ارومیه که به جرم مواد مخدر ۲۵ سال حکم زندان داشته و ۸ سال است که در زندان ارومیه در حبس بسر میبرد؛ روز چهارشنبه در بازدید رییس زندان ارومیه ار بند ۱۵ از وی برای چندمین بار درخواست مرخصی برای دیدار با خانواده‌اش را میکند اما با مخالفت رئیس زندان روبرو میشود. وی از شدت فشار و اندوه خود را در ساعت ۱۸۳۰ روز چهارشنبه حلق آویز می کند.
بدنبال این واقعه مامورین زندان یک گرم مواد مخدر شیشه روی تخت وی می گذارند

تا وانمود شود که وی پس از استفاده از شیشه خود را به دار آویخته است.
از عصر چهارشنبه فضای بند ۱۵ این زندان متشنج شده و زندانیان با

شعار علیه رئیس زندان؛ وی را از بند ۱۵ به همراه همه مامورین و حتی وکیل بندها بیرون کردند.
زندانیان از صبح روز پنجشنبه ۱۹ مهر ماه در اعتراض به وضعیت کنونی

این زندان و فشارهای رییس زندان به زندانیان، و اعمال مافیایی وی،

اعلام اعتصاب غذا کرده و درحال حاضر در اعتصاب بسر می برند

Spread the love
Author: