بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.

فریادهای خشمگینانه زنان غارت شده کاسپین با شعار لعنت بر این کاسپین بهمراه فیلم

فریادهای خشمگینانه زنان غارت شده کاسپین با شعار لعنت بر این کاسپین

Spread the love
Author: