هرمزگان

تظاهرات هزاران تن از مردم بندرعباس به درگیری با نیروهای سرکوبگر کشیده شد.

جوانان خشمگین تصاویر خامنه‌ای؛ ولی فقیه خونریز نظام را پایین کشیدند، و مرکز سپاه پاسداران در این شهر را مورد حمله قرار دادند. آنها شعار می‌دادند: «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیكتاتور»