مازندران

مردم استان مازندران در بیش از ۸ شهر به تظاهرات برخاستند. آنها فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

علی پولادی جوان۲۶ساله از چالوس در جریان این تظاهرات به شهادت رسید.

در مراسم یادبود این شهید در ۲۸دی، که با شرکت انبوه مردم برگزار شد، فریاد دادخواهی مادر داغدارش جمعیت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. او می‌گفت: چرا بچه مرا کشتند. بچه من سالم بود. مأموران بچه مرا بردند و کشتند. می‌دانم که دوستانش انتقام پسر مرا خواهند گرفت.