کردستان

در کردستان شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان، قروه، بوکان،‌کامیاران و زیویه در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی به‌پاخاستند.
کردستان با نثار شهیدان قهرمانش نشان داد که با زخم‌های عمیقی که از دو دیکتاتوری بر پیکر دارد، اما همچنان مقاوم ایستاده است.

سارو قهرمانی، کیانوش زندی و حسین قادری سه شهید از شهر سنندج، به نمادهای مقاومت و ایستادگی در برابر دیکتاتوری دراین شهر تبدیل شدند.