اصفهان

دراستان اصفهان تظاهرات در ۱۷شهر از این استان جریان داشت. مردم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دادند.

جوانان اصفهان علاوه بر شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، ولی‌فقیه خونریز نظام را که در بین مردم به علی گدا معروف است به سخره گرفته و شعار می‌دادند:‌ «سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید»

روز ۱۱ دی ۷تن از جوانان قیام‌آفرین در قهدریجان با شلیک مستقیم پاسداران به شهادت رسیدند.