مشهد

روز پنجشنبه هفتم دیماه ۱۳۹۶ قیام سراسری مردم ایران از مشهد و برخی شهرهای استان خراسان در اعتراض به گرانی کمرشکن و فساد سیستماتیک با شعار مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور شروع شد و با سرعتی شگفت‌انگیز اغلب شهرهای بزرگ ایران و برخی شهرهای کوچک را در نوردید

درهمان روز نخست بیش از صدنفر از جوانان در مشهد بازداشت شدند.