اراک

در اراک مردم با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» مرکز پلیس را مورد حمله قرار دادند. آنها یك ماشین نیروی انتظامی را در حین تظاهرات واژگون كردند.

درهمان شب اول تظاهرات در ۹دی بیش از ۱۰۰نفر در اراک دستگیر شدند.
وحید حیدری، یک دستفروش محروم که بازداشت شده بود، بر اثر ضربات باتون به‌شهادت رسید.

سید شهاب ابطحی جوان ۲۰ساله پس از دو هفته در زیر شکنجه پاسداران جان باخت. شکنجه گران پیكر این شهید را ۱۰روز بعد پس از دستگیری در حالی که آثار ضربات باتون بر بدنش مشهود بود مقابل منزل پدری‌اش رها کردند.